Valokuvauksen yleiset sopimusehdot

Alla esitetyt yleiset ehdot ovat voimassa kaikissa kuvauspalveluissa, ellei asiakkaan kanssa ole toisin kirjallisesti sovittu.

1. Palvelun sisältö ja hinnoittelu

Kaupan kohteena oleva palvelu koostuu valokuvaukseen, kuvankäsittelyyn ja mediatuotantoon liittyvästä työstä, joka määritellään asiakkaan kanssa erilliseen toimeksiantosopimukseen.

Ilmoitetut hinnat ovat asiakkaalle lopullisia eivätkä sisällä arvonlisäveroa (yritys ilmoitetaan ALV-rekisteriin vasta liikevaihdon ylittäessä lainsäädännön asettamat rajat). Hinnaston ulkopuolelle jäävistä tuotteista ja palveluista on sovittava etukäteen valokuvaajan kanssa.

2. Toimeksiantosopimus

Tilauksen sisällöstä ja hinnoittelusta sovitaan asiakkaan kanssa etukäteen. Molemmin puolin sitova toimeksiantosopimus muodostuu, kun asiakas allekirjoittaa esisuunnitteluun perustuvan toimeksiantolomakkeen tai ilmoittaa hyväksyvänsä valokuvaajan suullisesti tai kirjallisesti esittämän tarjouksen. Suullisesti tehdystä tilauksesta lähetetään kirjallinen tilausvahvistus. Tilausvahvistuksessa olevasta virheestä on ilmoitettava viimeistään kahden vuorokauden kuluessa.

Muutokset ja peruutukset

Valokuvaaja ja asiakas voivat yhteisellä sopimuksella tehdä tilaukseen muutoksia, kuten pidentää kuvaukseen varattavaa aikaa tai siirtää kuvauksen toiseen ajankohtaan. Muutoksista aiheutuva työmäärän lisääntyminen tai vähentyminen päivitetään aiemmin hyväksyttyyn tarjoukseen voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Jos kumpi tahansa osapuoli haluaa peruuttaa tilauksen, peruuttamisesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle välittömästi.

● Kuvaus perutaan vähintään 30 vuorokautta ennen kuvausaikaa:
Tehty toimeksiantosopimus puretaan. Valokuvaajan peruessa asiakkaan ennakkoon suorittama varausmaksu ja valokuvauksen järjestelyistä asiakkaalle koituneet kulut korvataan asiakkaalle takaisin täysimääräisenä.

● Kuvaus perutaan 7 – 30 vuorokautta ennen kuvausaikaa:
Asiakkaan peruessa häneltä veloitetaan 20 % sovitun kuvauksen hinnasta peruutusmaksuna, kuitenkin vähintään 50 euroa. Valokuvaajan peruessa asiakkaan ennakkoon suorittama varausmaksu ja valokuvauksen järjestelyistä asiakkaalle koituneet kulut korvataan asiakkaalle takaisin täysimääräisenä.

Jos sovittu kuvaustapahtuma ei toteudu asiakkaasta tai kuvattavista henkilöistä johtuvista syistä, eikä sovittua kuvausaikaa peruta viimeistään 7 vuorokautta etukäteen, on valokuvaajalla oikeus veloittaa kuvauspalvelu sellaisena kuin se on tilattu.

Mikäli kuvaustapahtuma osoittautuu kummasta tahansa osapuolesta riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ja ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on hänellä oikeus peruuttaa toimeksianto joutumatta korvausvastuuseen. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa välittömästi.

3. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet työssä syntyvään aineistoon säilyvät valokuvaajalla. Hän saa käyttää yksilöidysti sovittuja kuvia asiakkaan suostumuksella portfoliossaan, blogissaan, kuvakilpailuissa sekä muussa valokuvaukseen liittyvässä markkinoinnissa. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa.

Asiakas saa ostamiinsa kuvatuotteisiin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtainen käyttö tarkoittaa esimerkiksi kuvien esillepanoa kotona, säilyttämistä omissa arkistoissa, julkaisua sosiaalisessa mediassa, kuvien jakamista sukulaisille, sekä kuvien teettämistä paperikuviksi kuvapalvelussa. Mikäli asiakas haluaa julkaista kuvia, "Otosfoto" (ja/tai "Tuomas Nironen") tulee mainita kuvaajana kuvan yhteydessä.

Kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kaupalliseksi käytöksi luetaan kaikki yritysten markkinointi niin painetussa kuin digitaalisessa mediassa, mukaan lukien lehtikäyttö.

4. Valokuvien tyyli, kattavuus ja mahdollinen tuhoutuminen

Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. Valokuvaaja ei takaa, että kuvat ovat tyyliltään samanlaisia kuin aiemmat kuvat. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Asiakas ei voi hylätä työtä eikä kieltäytyä maksusta taiteellisiin valintoihin, kuten tyyliin, sommitteluun tai valaistukseen liittyvillä syillä.

Kaikki kuvat peruskäsitellään, joka tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että ne käydään läpi valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Tarkempi käsittely ja manipulaatio (esim. esineiden poistaminen kuvasta tai ihon tasoittaminen) ei kuulu palveluun ilman lisämaksua.

Toimitettavien kuvien valinta on täysin valokuvaajan harkinnassa. Asiakkaalla ei ole oikeutta nähdä kaikkia otettuja kuvia, jos ne eivät valokuvaajan näkemyksen mukaan ole tarpeeksi hyviä teknisesti tai taiteellisesti.

Valokuvaaja on velvollinen huolehtimaan kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Varmuuskopiointivelvollisuus päättyy 6 kuukautta kuvaustapahtuman jälkeen, eikä valokuvaajalla ole sen jälkeen mitään velvollisuutta säilyttää asiakkaan kuvia.

5. Kuvien toimittaminen asiakkaalle

Kaikki valitut kuvat toimitetaan asiakkaalle digitaalisesti JPEG-tiedostomuodossa (300 PPI korkearesoluutiokuva, sRGB väriprofiili), ja/tai teetetään paperi/erikoistulosteeksi sopimuksen mukaan.

Digitaaliset kuvat toimitetaan 7 päivän kuluessa kuvausten päättymisestä. Asiakas saa valokuvaajalta linkin hänelle yksilöityyn kuvagalleriaan netissä, josta asiakas käy siirtämässä kuvat talteen itselleen. Latauslinkki on toiminnassa 30 päivää linkin vastaanottamisesta, jonka jälkeen kuvagalleria poistetaan. Tämän jälkeen kuvaajalla on velvollisuus säilyttää asiakkaan kuvia erillisenä varmuuskopiona 6 kuukautta kuvausten päättymisestä. Uuden latauslinkin toimittaminen asiakkaalle tänä aikana on mahdollista ja siitä veloitetaan hinnaston mukainen tunnin työmäärää vastaava maksu. 

Kuvien toimitustavasta ja toimitusajasta voidaan poiketa ennalta erikseen sovitusti (esimerkiksi kuvien toimittaminen muistitikulla, kuvien tallentaminen TIFF-tiedostoformaatissa, tai pidempi latauslinkin voimassaoloaika).

6. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.

Jos kuvaaminen tapahtuu asiakkaan tiloissa tai hänen ehdottamassaan paikassa, on asiakkaan huolehdittava siitä, että valokuvaaja pääsee esteettä paikalle (esimerkiksi pysäköinnin järjestäminen ja porttien avaukset). Jos asiakkaan vastuun laiminlyömisestä aiheutuu lisäkuluja valokuvaajalle työn suorittamiseksi, tai työ pitkittyy sen vuoksi, veloitetaan toteutuneet lisäkulut tai lisätyö voimassa olevan hinnaston mukaisesti loppulaskussa.

7. Maksuehdot

Tilaukset veloitetaan asiakkaalta laskulla. Lasku lähetetään sähköpostilla tai kirjeenä kuvausajan jälkeen viimeistään kuvausta seuraavana päivänä. Maksuehto on 14 pv netto. Asiakkaan käyttöoikeus kuviin syntyy vasta, kun lasku on kokonaan maksettu.
Otosfoto